Közérdekű adatok

I. Szervezetei Személyzeti Adatok

1.

A polgármesteri hivatal , hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

I_1_Polgarmesteri_Hivatal_elerhetosege.docx
2.

A polgármesteri hivatal szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés      Ügyleírások
3.

A polgármesteri hivatal vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

I_3._Vezetoi_elerhetosegek.docx
4.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

Ügyfélkapcsolati_adatok

5. Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Képviselők adatai
6.

A Földes Nagyközségi Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

I_6_szervezeti_szemelyzeti_adatok.doc

7.

Földes Nagyközségi Önkormányzat által alapított gazdáslodó szervezet - Földes Vagyongazdálkodási és Községüzemeltetési Kft..

I_7._203_2017_hatarozat_Foldes_Vagyongazd_Kft_vegelszamolasanak
_megszunteteserol_mukodes_tovabb_folytatasarol.pdf


Tisztségviselők_juttatásai

Az ügyvezető megbízása óta semmilyen különféle juttatásban, díjazásban nem részesült. 2019. február 22.
8.

A Földes Nagyközségi Önkormányzat által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai.

Bihari Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány

Földes Községért és Tanulóifjúságáért Közhasznú Alapítvány
9.

A Földes Nagyközségi Önkormányzat által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve.


Kulturális Örökségvédelmi hivatal határozata
Földesi Hírlevél számai
10.

A Földes Nagyközségi Önkormányzat felettes, illetve felügyeleti szervének, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervének 1. pontban meghatározott adatai.

I_10._Felettes_szervek.docx

 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A polgármesteri hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
Feladatok, hatáskörök-FELTÖLTÉS ALATT  Földesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata                          
2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Önként vállalt feladatok
3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok.
Ügyleírások     Ügyintézési ismeretek
4.

A Földes Nagyközségi Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Közszolgáltatások
5.

A polgármesteri hivatal által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Szociális igazgatás nyilvántartásai
Egyéb hatósági nyilvántartások
Pénzügyi gazdálkodási nyilvántartások
Működési engedélyes nyilvántartás
Bejelentéshez kötött nyilvántartás
Másolatkészítés költségei
Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezőkről
6.

A Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke (kiadása költségvetési hiány miatt szünetel).

Kulturális Örökségvédelmi hivatal határozata
Földesi Hírlevél számai
7.

A Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületi döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

Kt. ülés előterjesztései
Kt. ülés jegyzőkönyvei
Kt. rendeletei 
8. Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.
Kt. ülés előterjesztései
Kt. ülés jegyzőkönyvei
Kt. rendeletei 
 9. A Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Polgármesteri Hivatala által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.
Nincs ilyen dokumentum
10. A Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Polgármesteri Hivatalánál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.
Hatósági ellenőrzések listája
11.

A Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és polgármesteri hivatala feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

A Polgármesteri Hivatal ügyiratforgalmának alakulása
Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének ülései száma

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületnek határozatok és rendeletek számai 2006-2012 között
A Polgármesteri Hivatalban az ISO 9001:2000 minőségirányítási szabvány bevezetésével kapcsolatos elismerések, iratok 
A Polgármesteri Hivatalban az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer átszervezés miatti megszüntetése
12.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

Közérdekű adatok igénylése
13.

A Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és polgármesteri hivatala tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

Statisztikai jelentések listája (hamarosan)
Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés (1897/08) (hamarosan)
Jelentés az üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről (1036/09)
Jelentés a kereskedelmi és szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytatókról (1726/07)
Jelentés magánszálláshelyekről (1761/00)
14.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás polgármesteri hivatalra vonatkozó adatai.

Ügyiratforgalmi statisztikák 2012 foldes_ugyirat_2012.xls foldes_all_hat_2012.xls  foldes_onk_hat_2012.xls
Ügyiratforgalmi statisztikák 2011: ikt_ugyirat2011.pdf  allig_hat_ugyek_2011.pdf  0nk_hst_ugyek_2011.pdf
Statisztikai jelentések listája
Ügyiratforgalmi statisztikák 2010:

foldes_ugyirat.xls,  foldes_all_hat.xls,  foldes_onk_hat.xls

15.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete vagy Polgármesteri Hivatala az egyik szerződő fél.

 Jelenelg ilyen szerződése nincs
16. A polgármesteri hivatala kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.
Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó helyi szabályzat
17.

A polgármesteri hivatalra vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

Általános Közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

1.

Földes Nagyközségi Önkormányzat éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók.

Földes Nagyközségi Önkormányzat költségvetési rendeletei

Földes Nagyközségi Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Földes Nagyközségi Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Földes Nagyközségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolói

Földes Nagyközségi Önkormányzat költségvetési koncepciói

2.

A Földes Nagyközségi Önkormányzat foglalkoztatottainak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi személyi juttatásai
Karácsony Sándor Közösségi Ház 2014. évi személyi juttatásai
Községi Óvoda 2014. évi személyi jutttásai
Községi Könyvtár 2014. évi személyi juttatásai
Polgármesteri Hivatal 2014. évi személyi juttatásainak kimutatása
Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi személyi juttatásai
Községi Óvoda 2013. évi személyi jutttásai
Községi Könyvtár 2013. évi személyi juttatásai
Községi Óvoda 2012. évi személyi jutttásai
Községi Könyvtár 2012. évi személyi juttatásai
Községi Óvoda 2011. évi személyi jutttásai
Községi Könyvtár 2011. évi személyi juttatásai
Polgármesteri Hivatal 2010. évi személyi juttatásainak kimutatása
Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 2010. évi személyi juttatásainak kimutatása
Földes Közsegi Napközi Otthonos Óvoda 2010. évi személyi juttatásainak kimutatása
Kristály Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Társulás 2010. évi személyi juttatásainak kimutatása
Földes Községi Könyvtár 2010. évi személyi juttatásainak kimutatása
Földes Község Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi személyi juttatásainak kimutatása
Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 2009. évi személyi juttatásainak kimutatása
Kristály Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Társulás 2009. évi személyi juttatásainak kimutatása
Polgármesteri Hivatal 2009. évi személyi juttatásainak kimutatása
Földes Községi Könyvtár 2009. évi személyi juttatásainak kimutatása
3.

A Földes Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok.

Civil és egyéb szervezetek támogatása
4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama.

Földes 2013. évi Közbeszerzési terve
Földes 2012. évi Közbeszerzési terve
Földes 2011. évi Közbeszerzési terve
Földes 2010. évi Közbeszerzési terve
Földes 2009. évi Közbeszerzési terve
Építési beruházásra vonatkozó pályázatok nyilvántartása

5.

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

Nincsenek ilyen dokumentumok
6. A Földes Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.
Földes Nagyközség Önkormányzatának ilyen, nem alapfeladatai ellátására szolgáló, 5 millió forintot meghaladó kifizetése nincs.

 IV. Nyilvántartás a bejelnetéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

 1.  Bejelentéshez kötött nyilvántartás Földes - 2016. 23.

 

 V. Nyilvántartás rendezvénytartási engedélyekről

 1.  Nyilvántartás Rendezvénytartási engedélyekről - 2019.
Nyilvantartas_Rendezvenytartasi_engedelyekrol.pdf

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu