1
Önkormányzati hirdetmény civil szervezetek részére
ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY
civil szervezetek részére
 
 
Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 1/2020. (II.04.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján
pályázati felhívást tesz közé
a Földesen működő civil szervezetek tevékenységének pénzügyi támogatására az alábbi
feltételekkel:

1. Támogatásban részesíthető az a civil szervezet,amelyet a bíróság a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 évvel földesi székhellyel nyilvántartásba vett, és az alapszabályának megfelelő tevékenységét ténylegesen a településen folytatja.

2. Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll.

„6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”


3. Nem részesíthető támogatásban az a civil szervezet, amely
a) az előző évben/években kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el, ideértve a támogatási céltól történő eltérő felhasználást is, és az előző évi támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettségének a megadott határidőben nem tett eleget,
b) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,
c) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. § -ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

4. A pályázatokat a mellékelt Pályázati Adatlapon, az 5. pontban felsorolt mellékletek csatolásával kell benyújtani.
 
5.  A pályázathoz csatolandó mellékletek:
a) civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés másolata
b) a civil szervezet  alapszabálya
c) nyilatkozat a szervezet tagjainak számáról, (A pályázati adatlap IV. számú formanyomtatványának kitöltése útján)
d) a civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatója, amennyiben a szervezet előző évben nem kapott támogatást.

Amennyiben a civil szervezet a tárgyévet megelőző évben részesült az önkormányzattól támogatásban, a 5.  a) és b) pontjában foglalt dokumentumokat nem kell benyújtania, csak abban az esetben, amennyiben azok tartalmában változás történt.

A pályázat hiányos benyújtása esetén egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra.

Pályázat benyújtásának helye: Földesi Polgármesteri Hivatal (4177 Földes, Karácsony S. tér 5.) titkársága.

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 30. (szerda)

Benyújtás formája: papír alapon egy példányban

A pályázat benyújtásához szükséges ””PÁLYÁZATI ADATLAP” beszerezhető a Földesi Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy letölthető a www.foldes.hu honlapról a Pályázatok/Önkormányzat által kiírt pályázatok menüpontban.
 
A pályázati támogatás odaítéléséről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. Az elnyert támogatás felhasználásáról az önkormányzat a támogatott civil szervezettel támogatási szerződést köt.
 
Földes, 2022. március 9..

                                                                                                     Jeneiné Dr. Egri Izabella
                                                                                                               polgármester
 

Önkormányzati hirdetmény.pdf

Pályázati adatlap_2022.docx

 

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu