1
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS könyvtár igazgatói álláshely betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet
a Földes Községi Könyvtár könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztás betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama:
határozott idejű, 2019. augusztus 16-tól 2024. augusztus 15-ig.

Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában és egyéb alapdokumentumaiban foglalt feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Feladata az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, munkáltatói jogkörök gyakorlása az intézmény alkalmazottai felett.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
 • nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés, és
 • végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlat megléte,
 • kiemelkedő szakmai tevékenység végzése,
 • büntetlen előélet.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • intézmény alaptevékenysége körében eltöltött legalább 5 éves vezetői tapasztalat
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz,intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetői program,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • három éves szakmai gyakorlatról szóló igazolás másolata,
 • 5 éves vezetői tapasztalatról szóló igazolás (ha van)
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,
 • nyilatkozat, hogy pályázatát nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület
A beosztás betölthetőségének időpontja:
 • A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester nyújt, a  06 54 531 000 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: zárt borítékban, postai úton vagy személyesen, 1 példányban Földes Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4177 Földes, Karácsony S. tér 5.) A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:F/1875/2019. , valamint a beosztás megnevezését:  könyvtárigazgató

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül ideiglenes bizottság hallgatja meg, majd a bizottság véleményét mérlegelve dönt a Képviselő-testület. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.foldes.hu
 • Földesi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
 • Földes Községi Könyvtár székhelyén

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.


Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármesterPÁLYÁZATI FELHÍVÁS könyvtár igazgatói álláshely betöltésére
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Esély otthon - Egy életen át Földesen EFOP-1.2.11-16-2017-00005 kódszámú pályázata keretein belül ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁSRA
ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY - Civil szervezetek részére 2019.
ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY - Civil szervezetek részére 2018.
ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY - Civil szervezetek részére 2017
ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY - Civil szervezetek részére 2016.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - a Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetői munkakör betöltésére
ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY - Civil szervezetek részére 2015.
Pályázati felhívás - Földes belterületén lévő, 1322. hrsz. alatt nyilvántartott vendéglő és udvar
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról
Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére irányuló pályázat
Pályázati felhívás önkormányzati vagyon értékesítésére
Földes Községi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére irányuló pályázat
Pályázati felhívás a Földes Községi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
Pályázati felhívás Művelődési Központ igazgatói álláshelyének betöltésére
Földes Községi Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére irányuló pályazti felhívás
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu